Právne dokumenty

 1. OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je firma s názvom Marián Benko, Klátova Nová Ves 397, 958 44 Klátova Nová Ves, zapísaný OÚ Prievidza pod číslom živnostenského registra: 305-4858. Firma je registrovaná ako platca dani z príjmov fyzických osôb a dani z pridanej hodnoty na daňovom úrade Trenčín. IČO: 35252324, IČ DPH: SK 1020092172., tel.: 0905 133 168

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho (www.acana.sk, www.orijen.sk, www.canagan.sk, www.euro-premium.sk, www.canutra.sk), alebo emailom alebo telefonicky.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.


2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a iné).

 1. CENY

3.1 Predávajúci  je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky nie je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena nie je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Cenu za dopravu znáša predávajúci na vlastné náklady a nepripočítava sa k cene tovaru.

 1. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho alebo platobným terminálom alebo v hotovosti v kamennej predajni.
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad alebo doklad s registračnej pokladne alebo faktúru posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Dodacia lehota spravidla býva do 3 pracovných dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 

 1. DORUČENIE TOVARU

 

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom podľa vlastného uváženia, prípadne po dohode s kupujúcim jedným z týchto spôsobov:
a) dodávateľom,

 1. b) kuriérskou službou,
 2. c) Slovenskou poštou.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný,
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky telefonicky a následne spíše dokument mailom alebo písomne, kde uvedie číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy, meno a priezvisko, číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

 

Článok XIII.

 

 1. REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom firmy Marián Benko.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie ako distribútora prostredníctvom internetového obchodu www.acana.sk, www.orijen.sk, www.canagan.sk, www.euro-premium.sk, www.canutra.sk, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníka ako distribútora v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákaznícka ako distribútora, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresy, telefón, e-mail, obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie ako distribútora.
Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 4. Záverečné informácie

9.5 Používanie súborov cookies. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie

 10. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Partizánske (Februárová 651/7, 958 01 Partizánske) a Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj (Hurbanova 59, 911 01 Trenčín).

11. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Reklamačný poriadok

 

 1. Ak kvalita dodaného krmiva nezodpovedá zmluvným podmienkam, deklarácii výrobcu resp. dodávateľa, alebo požiadavkám uvedeným v osobitných predpisoch 3), alebo pri jeho skrmovaní sa zistí zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat, firma Marián Benko bez meškania o tom upovedomí výrobcu, resp. dodávateľa krmiva a vyzve ho na spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat, súčasne vyrozumie príslušný orgán veterinárnej starostlivosti. Oznámenie vykoná telefonicky s následným písomným potvrdením listom alebo faxom.
 2. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu intoxikáciu spôsobenú podozrivým krmivom, pozastaví ihneď jeho ďalšie skrmovanie a dokladovatelným postupom požiada výrobcu, resp. dodávateľa o náhradnú dodávku krmiva. Výrobca, resp. dodávateľ ako aj firma Marián Benko v takomto prípade neodkladne zaistí náhradnú dodávku krmiva, tak aby nebola narušená riadna výživa zvierat.
 3. Výrobca resp. dodávateľ krmiva a firma Marián Benko ak bude podľa bodu 1 vyzvaná k spoločnému odberu vzoriek, najneskôr do 24 hodín od vyzvania sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje odstránenie reklamovaných závad krmiva, prípadne podľa okolnosti vykoná aj ďalšie potrebné opatrenia napr. v súvislosti s pozastaveným podozrivého krmiva, zaistením náhradného krmiva a pod.
 4. Ak výrobca resp. dodávateľ alebo firma Marián Benko pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, zabezpečí dôkaz o kvalite krmiva, spoločným odberom vzoriek z reklamovanej dodávky.
 5. Pri odbere vzoriek z podozrivého krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere vzoriek krmiva, uvedenom v prílohe č. 1.
 6. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek krmív, dodávateľ resp. firma Marián Benko stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný, v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky.
 7. Ak dodávateľ, resp. firma Marián Benko po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako vzorky reklamačné. Preventívne odobraté vzorky treba uskladňovať počas doby použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania.
 8. Označené, zapečatené vzorky krmív, s otlačkami pečiatok dodávateľa, resp. firmy Marián Benko a aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zašle dodávateľ resp. firma Marián Benko, prípadne odberateľ na vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického skúšania krmív, a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ, resp. firma Marián Benko a odberateľ nedohodnú o  laboratóriu, zasielajú sa vzorky kontrolnému ústavu.
 9. Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa resp. firmy Marián Benko o odstránení závad krmiva nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ resp. moja firma najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby, príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu a kategórie hospodárskych zvierat.
 10. Ak dodávateľ resp. firma Marián Benko nesplní ktorúkoľvek z povinností, uvedených v bodoch 2 až 4, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované závady krmiva, dodať nové bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, dokázateľne zapríčinenú chybnou dodávkou krmiva.
 11. Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie podozrivého krmiva bolo nutné pozastaviť.
 12. Náklady na rozbor vzoriek, ako aj náklady prípadného miestneho šetrenia znáša ten účastník sporu, v neprospech ktorého sa rozhodlo.
 13. O závadách krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť prípadných nárokov zo závad krmiva je sporná, ak odberateľ
  1. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1,
  2. reklamáciu uplatňuje až po skŕmení podozrivého krmiva,
  3. reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o vadách krmiva,
  4. skrmuje krmivo iného druhu alebo kategórii zvierat,
  5. bol o závadách krmiva dopredu informovaný, a dodávka takéhoto krmiva sa

uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.

 1. V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o závade krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa, ak
 2. a) kontrolou daného krmiva boli zistené vady, ktoré môžu zapríčiniť zníženie úžitkovosti
  alebo úhyn zvierat,
 3. b) totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný nález nie je
  sporná,
  c) ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.
 4. Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdí, že podozrivé krmivo je vadné, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav4). O použiteľnosti zdravotne závadného krmiva rozhodne kompetentný orgán Štátnej veterinárnej a potravinovej správy5).
 5. Závadné krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu, prepracovať a pred jeho opätovným uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.
 6. Závadné krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho neškodnú likvidáciu.
 7. O každej reklamácii závad krmiva je firma Marián Benko povinná viesť evidenciu v reklamačnej knihe.

     21. Alternatívne / mimosúdne riešenie sporov:

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu: canutra@canutra.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:
  Inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a sporov, ktorých hodnota je vyššia ako 20 EUR.
 5. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.